Họ tên : Trần Ngọc Thông
Sinh năm : 1963
Chức vụ : Bí thư
Điện thoại : 0905641547
Họ tên : Phan Thị Mỹ Kim
Sinh năm : 1956
Chức vụ : Phó Bí thư
Điện thoại : 0932495820
Họ tên : Châu Thị Ánh Túc
Sinh năm : 1966
Chức vụ : Ủy viên
Điện thoại : 01647083753