Họ tên : Nguyễn Thị Thoa
Sinh năm : 1970
Chức vụ : Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại : 0905204303
Họ tên : Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Sinh năm : 1967
Chức vụ : Phó Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại :